Audio Gallery - Janmasthami Vadhai (Kirtan) 


 Nenbhar Dekho Nandkumar - Devgandhar Duration: 5:11 Mins.
 Mahamahotsav Shri Gokul Gaam - Bilaval Duration: 3:43 Mins.
 Dhanya Gokul Jahan Govind Aaye - Dhanashri Duration: 3:05 Mins.
 Dadhiko Udadhi Bhayo - Malhar Duration: 3:49 Mins.
 Padmadharyo Jan Taap Nivaran - Malav Duration: 3:27 Mins.
 Bajat Kahan Badhai Gokul Me - Sarang Duration: 3:48 Mins.
 Gavat Gopi Madhu Mudubani - Kanharo Duration: 4:09 Mins.
 Charan kamal Vando Jagadish(Mahatmya) - Kanharo Duration: 3:58 Mins.
 Tiharo Ghar subas Baso - Ashish Ko Pad Duration: 3:18 Mins.
 Kheliye Zanak Manak(Bal leela) - NoorSarang Duration: 3:58 Mins.

Contact Us
For any clearification Please get in touch with us Via

Moti Haveli, Panch Hatadi Chok, Junagadh
– 362001. (Gujarat – India)

+91 - 97223 13351